Yeşil Pasaporta Vize Geldi

Değerli ziyaretçilerimiz merhaba, yeşil pasaporta vize geldi konusu üzerine hazırladığımız web sayfamıza hoşgeldiniz.

Yeşil pasaporta vize geldi haberleri vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir gelişmedir. Konuyu resmi kaynak duyuruları ile ele almaya çalışacağız.
Yazımızın devamında:

  • Yeşil pasaportlara vize geldi,
  • Yeşil pasaport kimlere verilir,
  • İhracatçılara yeşil pasaport,
  • Bir şirket kaç yeşil pasaport alabilir?
  • Suç işleyen iş adamı yeşil pasaport alabilir mi? gibi bilgilere erişebileceksiniz.


Değerli ziyaretçilerimiz 2018 yılında bazı medya kuruluşlarında yeşil pasaportlara vize geldi haberleri yer almıştır. Bu haberler uzun süre Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir konu olmuştur.

Eş zamanlı olarak ihracatçılara ve avukatlara yeşil pasaport verilmesi hususunda karar çıkmış ve bu karar resmî gazete yayınlanmıştır.

İş adamlarına yeşil pasaport verilme hususu ile ilgili kararın resmi gazete duyuru şöyle:

Yeşil Pasaportlar İçin Vize – Yeşil Pasaportlar İçin ETIAS

Yeşil pasaportlar için ETIAS uygulaması yeni bir karar alınıncaya dek geçerli değildir. Gündemi yoğun olarak meşgul eden yeşil pasaportlar için vize gerekli mi sorusu şimdilik cevabını bulmuştur.

Yeşil pasaportlu vatandaşlarımız yeni bir karar alınıncaya kadar Schengen ülkelerine vize almadan seyahat edebileceklerdir.

Dışişleri Bakanlığımız ‘’Yeşil pasaportlular için vize’’ sorusu ile alakalı şöyle bir açıklama yapmıştır:


Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Açıklaması

Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür.

Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı.

Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil pasaport verilmesine ilişkin Bakanlığın yapmış olduğu resmi açıklama şöyle:

”Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Kimlere Yeşil Pasaport Verilmez

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlara yeşil pasaport verilmez.

Pasaport Kanunu’nun 14 –A Maddesine Göre Hususi Damgalı Pasaportlar;

Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu nevi pasaportlar aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir.

Yukarıdaki “A” ve “B” bentlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır.

Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır.

Pasaport Kanunu’nun 14 –A Maddesine Göre Hususi Damgalı Pasaportlar;

Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da hususi damgalı pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber

1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün hususi damgalı pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da hususi pasaport verilir.

İhracatçıya Yeşil Pasaport

Yeşil pasaport verilme kapsamları genişletilmiş olup Bakanlar kurulu ihracatçılara için yeşil pasaport verme kararı almıştır. İş adamlarına, İhracatçılara, Turizmcilere yeşil pasaport verilme kararı çıkarken yapılan resmi açıklama şöyledir:

”Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’na göre:”

İhracatçıya Yeşil Pasaport Verilme Şartları

Son 3 takvim yılı itibariyle (2016, 2017 ve 2018) yıllık ortalama ihracatı;

Şart 1: 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1, (Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD doları ile 30 Milyon ABD doları arasında olmalı)

Şart 2: 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, (Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD doları ile 75 Milyon ABD doları arasında olmalı)

Şart 3: 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, (Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD doları ile 150 Milyon ABD doları arasında olmalı)

Şart 4: 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, (Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD doları ile 300 Milyon ABD doları arasında olmalı)

Şart 5: 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 (Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD dolarının üzerinde olmalı)

İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

-Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

-Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Bir Şirket Kaç Yeşil Pasaport Alabilir?

-İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Suç işleyen İhracatçılar Yeşil Pasaport Alabilir mi?

Suç işleyen ihracatçılar yeşil pasaport alabilir ancak detaylar aşağıdaki gibidir:

Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Yeşil Pasaportlara Vize Geldi Faydalı Linkler

Yeşil Pasaporta vize geldi bilgisine yönelik yapılan resmi açıklama şöyle:


ETIAS için etias.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

İhracatçılara yeşil pasaport verilmesine ilişkin resmi duyuru şöyle:


Diğer ülkelerin vize işlemleri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

Okumaktan yorulduysanız, bizimle iletişime geçin!
Vize danışmanlarımızla görüşün, hizmetlerimiz hakkında bilgi edinin ve başvuru sürecinizi başlatın.
Hızlı İletişim
Vize danışmanlarımızla görüşmek için iletişim bilgilerimiz

Diğer Yazılar

Google Değerlendirme Notu
4.9
907 yoruma göre
js_loader