Gizlilik ve KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hususu

​SaltVisa olarak önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ile titiz bir yaklaşımla yürütmeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda kanunda ifade edilen terimleri ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçleri hakkında bilgilendirmeleri sayfamızın devamında bilgilerine sunuyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. SaltVisa’da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Salt’ın tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Ticari faaliyetlerimizle ilgili işlemlerimiz için ilgili sözleşmeden kaynaklı işlemlerinizi gerçekleştirmemiz için gerekli tüm veriler Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve şirket politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri “ilgili kişi” ya da “veri sahibidir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

 Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Salt; müşterilerinin verileri bakımından Veri Sorumlusudur.

 Veriyi Kim İşler?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

 

Veri İşleme Koşulları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri sorumlusunun meşru menfaati.

 

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. SaltVisa olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuruyu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için yazılı olarak başvurmanız ve yazılı olarak başvurunuzu iletmeniz gerekmektedir. Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

 

 Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

​Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında SaltVisa olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

SaltVisa müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

SaltVisa müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve sadece konsolosluklar ve konsololsukların yetkilendirdiği aracı kurumlar ile gerek duyulduğunda yasal merciilere ve kamu kurumlarına aktarmaktadır. Bu bağlamda  kişisel verileriniz, Salt’a ilişkin hizmetlerin sunulabilmesi, bu hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve iletilebilmesi analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

SaltVisa kişisel verilerinizi sadece Konsolosluklar ve Konsoloslukların yetkili kıldığı aracı kurumlar ile vize işlemlerinizi gerçekleştirmek için paylaşabilir. Bunun dışında yasal haklarımızı savunmak amacıyla kanıt göstermek amacıyla ülkemizdeki ilgili kamu kurumları ve yasal merciiler ile de paylaşılabilir.

SaltVisa’nın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE VERİLERİNİN İŞLENME AMACI

SaltVisa müşterilerinin dışında dijital kanalları ziyaret eden kişiler ile kanuni temsilci, veli, vasi, kayyım, yasal danışman, vekil, şirket ortakları, gibi 3.kişilerin verilerini; veri ilgililerinin kendilerinden, müşterilerden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan edinmekte ve risk analizi, başvuru bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, müşteri ve ticari ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, diğer her tür ürün ve hizmetin sunulması ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işleyebilmekte mevzuat hükümlerinin izin verdiği kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uyarınca, SaltVisa’ya başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler SaltVisa tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saltvisa İle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçenizi [email protected] adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

SaltVisa Kişisel Veri Koruma Politikası

Bu politikanın amacı, SaltVisa’nın KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürüttüğü Kişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak; İlgili Kişileri bilgilendirmek ve böylece Kişisel Veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, SaltVisa’nın Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu İlgili Kişilerin haklarını işbu Politika ’da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

Politika kapsamındaki hususlar ile ilgili olarak düzenli yapılacak kontrol ve takip işlemleri, SaltVisa tarafından oluşturulacak takip ve izleme kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.

SaltVisa’nın Kişisel Verileri Koruma Kanunu 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde belirtilen amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki ilkeleri benimser;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

SALTVİSA TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel Veriler, SaltVisa bünyesinde İlgili Kişilerden alınan Açık Rıza aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerince Açık Rıza gerektirmeyen faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. SaltVisa ile İlgili Kişi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanalına ve Kişisel Verileri İşleme amacına bağlı olarak çeşitlenen ve farklılaşan ve işbu politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen Kişisel Veri kategorileri genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kişinin sahip olduğu özel ve diğer tanıtıcı bilgiler,

Kimlik tespit belgelerinde bulunan veriler,

SaltVisa tarafından oluşturulan kişiyi tanımlayıcı bilgiler,

Varlık durumuna ilişkin bilgiler,

Kimlik doğrulama amaçlı saklanan kişiye özel veriler,

Müşteri tanımlama amaçlarıyla elde edilen donanımsal dijital veriler,

İletişim bilgi ve kayıtları,

Tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,

Aday ve çalışanlara dair tanımlayıcı ve SaltVisa tarafından üretilen niteleyici bilgiler,

SaltVisa’da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylı finansal veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel Veriler, SaltVisa tarafından aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir;

Şirketimiz faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi,

Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi,

Sözleşmelerin müzakeresi, oluşturulması ve ifası,

Talep ve sorular kapsamında ilgili kişiye desteğin sağlanması,

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

Aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

SaltVisa, işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca faaliyetlerimiz için gerekli kurumlara veri aktarımı yapmaktadır  – Konsolosluklar ve Konsoloslukların Yetkilendirdiği Aracı kurumlar –   Kişisel Veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

SaltVisa tarafından işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde direk olarak, internet sitemiz aracılığı ile veya mail yoluyla bilgi toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler SaltVisa bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu politika ‘da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak imha edilmektedir. SaltVisa politikasına göre evrak kontrolü için gönderdiğiniz verileriniz kontrol işlemi bittikten en geç 1 ay içerisinde doldurduğumuz formlar ve rezervasyonlarla ilgili verileriniz işlemlerimizi gerektiğinde yargısal ya da idari merciilere kanıtlamak amacıyla işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra 2 yıl saklanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN SALTVİSA’DAKİ HAKLARI

SaltVisa’da, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesine paralel olarak Kişisel Verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca İlgili Kişiler SaltVisa aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme ve silme işlemlerinin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak İlgili Kişilerden gelecek talepler, SaltVisa tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

SaltVisa, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Yine bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kontroller uygulanır.

Google Değerlendirme Notu
4.9
907 yoruma göre
js_loader